Grand Prix Polski Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR POL, Łódź • 11-12 July 2020

Game
8-ball
Category
National
Type
Individual
Venue
POL, Łódź
Start
11 July 2020
Final
12 July 2020

GRAND PRIX POLSKI „BRZEŚĆ –SŁOMKA PTYSIOWA” POL TOUR – 8-BIL

UWAGA !!!  W związku z zagrożeniem COVID 19 dyrektor cyklu wydał zarządzenie zmieniające zasady organizacji turniejów Grand Prix Polski Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR 2020. Jest ono obowiązujące do odwołania !!!!! Prosimy dokładnie zapoznać się z tym zarządzeniem. Znajduje sie ono w dalszej częśći ogłoszenia. 

TERMIN: 11-12.07. 2020 r.

MIEJSCE GIER:  Klub bilardowy FRAME ; Łódź ul. Narutowicza 7/9
ORGANIZATOR: Mak Marketing

PARTNERZY: East European Billiard Council, Klub bilardowy Frame.

SPONSOR STRATEGICZNY CYKLU : Zakład Przemysłu Cukierniczego „Brześć” w Brześciu Kujawskim. 

PATRONAT: Polski Związek Bilardowy

NAGRODY FINANSOWE + puchar i medale

 • 1 miejsce – 2.000 zł,
 • 2 miejsce – 1.200 zł,
 • 3-4 miejsce - 600 zł,
 • 5-8 miejsce - 400 zł,

Zawodnik zobowiązany jest osobiście odebrać nagrodę zgłaszając się z dokumentem tożsamości. Nagrody zostaną zapłacone przelewami na rachunki zawodników. 

PROGRAM:
11.07.2020

 

Klub będzie otwarty o godz. 9.20 . Ze względów sanitarnych zawodnicy będą wpuszczani poprzez punkt kontroli. 

- 9.30-9.50 - odprawa zawodników – I tura

- 10.00 - otwarcie i rozpoczęcie pojedynków,

- 14.00 – odprawa zawodników II tura,

- 14.30 – rozpoczęcie meczów II tura,

- 18.00 - I runda pucharowa - ( do wyłonienia 32 zawodników). 


12.07.2020

Klub będzie otwarty od godziny 9.45. 

W grze pozostaje 32 zawodników. 

- 10.00 -  gry pucharowe

- 15.30 – 16.45 - finałSYSTEM SPORTOWY odmiana 8-bil wg przepisów WPA, I etap - gra systemem każdy z każdym w grupach, do 4 -5 wygranych partii. II etap - pucharowy, do którego awansuje 16-60 najlepszych zawodników. Mecze rozgrywane są do 5-6 wygranych partii. Przegrywający mecz odpada z turnieju.

STRÓJ TURNIEJOWY: w zawodach obowiązuje bilardowy strój sportowy B - ciemne wizytowe spodnie, koszulka polo (wykluczone spodnie jeansowe i sztruksowe), wizytowe ciemne buty. Dopuszcza się także grę w koszulach z kołnierzykiem. Brak właściwego stroju u wpisanego na listy startowe zawodnika powoduje jego automatyczną dyskwalifikację i nie zwalnia z dokonania opłaty startowej.

REJESTRACJA ZAWODNIKÓW:
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej w Mak Marketing do dnia 3.07.2020r. - e-mail: mak@makmarketing.pl; fax: 0-41 362-11-47; 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 84 a.

Zgłoszenia musza być przesłane na specjalnych kartach zgłoszeń - Wzór karty poniżej. UWAGA !!! Nie dotyczy zawodników, którzy przesłali kartę na POL TOUR w Kielcach. Oni przesyłają zgłoszenie mailem podając imię i nazwisko, oraz przynależność klubową lub nazwę miejscowości, w której mieszkają !!!!
Osoby zakwalifikowane zostaną wpisane na listę startową opublikowaną  na stronie www.ebc-billiard.com lub www.makmarketing.pl  Na tej podstawie mogą uczestniczyć w turnieju i dokonać opłat startowych. Opłaty startowe dokonywane są w formie przelewu. Wszystkie wpłaty muszą być zrobione zgodnie z zarządzeniem dyrektora turnieju ( środki muszą być na rachunku EEBC do  5 lipca).

UWAGA: ZASADY TURNIEJU PRECYZUJE ZARZĄDZENIE DYREKTORA CYKLU Z DNIA    3 CZERWCA – PROSZĘ SIĘ ZAPOZNAĆ Z JEGO TREŚCIĄ !!!!!

OPŁATY STARTOWE:

80 zł - kobiety i juniorzy młodsi (do 17 roku życia włącznie) z licencją PZBil,

110 zł - seniorzy z licencją PZBil i kartą prawa do gry na 2020 rok,

130 zł - pozostali zawodnicy.

HOTELE - dowolne.
Kwatery, pensjonaty znajdziesz na: www.booking.com

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: w związku z dużą liczbą zawodników w klubie mogą przebywać zawodnicy oraz osoby zaproszone przez organizatora.

Zasady obowiązujące na zawodach Grand Prix Polski w Pool Bilard Brześć - Słomka Ptysiowa POL TOUR 2020 określone są w regulaminie oraz zarządzeniu dyrektora cyklu GPP z dnia 3 czerwca 2020 r.  Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z jego treścią.

Dyrektor cyklu - Marcin Krzemiński.


Bliższe informacje: Mak Marketing - Kielce ul. Zagnańska 84 A, tel./fax: 41 362-11-47;                  e-mail: mak@makmarketing.pl

 

Zarządzenie dyrektora cyklu Grand Prix Polski Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR

 z dnia 3 czerwca 2020 roku.

Zasady bezpieczeństwa na zawodach GPP POL TOUR

W związku z zagrożeniem wirusem COVID –19  wprowadzam nadzwyczajne zasady obowiązujące podczas zawodów GPP Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i będzie obowiązywało do odwołania.

Część pierwsza:

 1. W turniejach biorą udział zawodnicy, którzy zostaną wpisani na listę startową, dokonają opłaty startowej oraz oświadczą, że nie są zarażeni wirusem COVID-19, a także nie posiadają żadnych objawów gorączki czy przeziębienia.
 2. W przypadku zgłoszenia się do gry zawodnika z w/w objawami zostanie on zdyskwalifikowany decyzją dyrektora turnieju lub sędziego głównego. Decyzja ta jest ostateczna i taka osoba otrzyma zakaz wstępu do sali gier.  Ponieważ czyn jej automatycznie zostaje uznany za działanie nieodpowiedzialne, mogące narazić na utratę zdrowia lub zagrożenie życia dla innych uczestników, zostanie zdyskwalifikowana ze wszystkich imprez sportowych organizowanych przez Mak Marketing i East European Billiard Council.  W razie problemów organizator turnieju powiadomi organy państwa, odpowiedzialne za walkę z koronawirusem.
 3. W zgłoszeniu do turnieju zawodnik przesyła pisemne oświadczenie, że nie jest chory, nie przebywa na kwarantannie oraz że w okresie ostatnich 30 dni nie miał kontaktu z osobą zarażoną. Wzór zgłoszenia znajduje się w dalszej części zarządzenia.
 4. Ponownie takie oświadczenie, jednak w formie słownej, zawodnik składa w dniu rozpoczęcia gier.
 5. Zawodnik i obsługa turnieju zobowiązani są dezynfekować dłonie i dbać na bieżąco o higienę.

Część druga

 1. W sali gier nie będzie publiczności.
 2. Zawodnikowi może wyłącznie towarzyszyć trener ( osoba z uprawnieniami faktycznie uczestnicząca z szkoleniu zawodnika) i 1 przedstawiciel klubu. W przypadku osób niepełnoletnich dopuszczana jest obecność jednego opiekuna.
 3. W zawodach mogą uczestniczyć obserwatorzy Polskiego Związku Bilardowego lub East European Billiard Council oraz osoby zaproszone przez organizatora.
 4. Organizator zawodów wprowadza system sportowy, w efekcie którego w sali gier będzie przebywała jednocześnie minimalna liczba zawodników. W praktyce oznacza, że turniej będzie się rozpoczynał w różnych terminach dla określonych grup zawodników. Daty i godziny rozpoczęcia zawodów zostaną podane uczestnikom po przeprowadzonym losowaniu, po zamknięciu rejestracji. Do sali gier mają prawo wejść tylko osoby, którym wyznaczono godziny meczów. Złamanie tego zakazu pozwala dyrektorowi turnieju i sędziemu głównemu na dyskwalifikację zawodnika.  Decyzja w tej sprawie jest ostateczna.

Cześć trzecia

 1. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu meczu zawodnicy nie podają sobie dłoni, a jedynie życzą sobie udanej gry.
 2. Każdy zawodnik może korzystać tylko i wyłącznie ze swojego sprzętu do gry – kijów, szablonów do ustawiana bil i pomocników ( krzyżaków). Musi mieć także swoją kredę, którą usuwa ze stołu za każdym razem, gdy kończy podejście.
 3. Przed każdym meczem stół i bile będą dezynfekowane.
 4. Zaleca się grę w rękawiczkach bilardowych ( najlepiej z pełnymi palcami).
 5. Pragnąc ograniczyć kontakt z przedmiotami obcymi dopuszcza się wycofanie protokołów meczów. Po zakończonym pojedynku zawodnicy zgłoszą wynik sędziemu, który zarejestruje rezultat meczu.
 6. Zaleca się grę w maseczkach zasłaniających usta i nos. Zalecenie to dotyczy także osób przebywających w sali gier, które w danym momencie nie spożywają napojów lub nie konsumują potraw.
 7. Organizator zadba o to, aby zawodnicy mieli możliwość zakupu niezbędnych akcesoriów do gry ( krzyżaków, szablonów, rękawiczek i kredy).
 8. W związku z koniecznością poniesienia kosztów na zabezpieczenie sanitarne turnieju opłaty startowe wzrosną o 10 zł.
 9. Gospodarz turnieju zadba o dezynfekcję pomieszczeń ogólnodostępnych ( toalety, okolice baru itp.),
 10. Zaleca się zachowanie dystansu pomiędzy osobami przebywającymi w klubie.

Część czwarta

Opłata startowa wnoszona jest przelewem bankowym na rachunek stowarzyszenia East European Billiard Council.  Zawodnik dokonuje jej po potwierdzeniu, że został wpisany na listę. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub inną ważną przyczyną dyrektor turnieju podejmie decyzję o jej ewentualnym zwrocie. W przypadku innej nieobecności opłata pozostanie na rachunku EEBC. 

UWAGA !!!  Do losowania zostaną zakwalifikowane wyłącznie osoby, których wpłaty znajdą się na rachunku EEBC do wyznaczonego w regulaminie dnia.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem obowiązują przepisy prawne określone przez polskie władze.

Dyrektor cyklu GPP POL TOUR

Marcin Krzemiński

KARTA ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU

GRAND PRIX POLSKI BRZEŚĆ SŁOMKA PRYSIOWA POL TOUR

ORGANIZOWANEGO W    KIELCACH W DNIACH 11-12 LIPCA  2020 ROKU.

Zgłaszam swój udział w w/w turnieju i oświadczam, że:

 1. Nie jestem osobą zakażoną koronawirusem,
 2. Nie jestem na kwarantannie określonej w związku z COVID 19,
 3. W ostatnich 30 dniach nie miałem kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin turnieju oraz zarządzenie dyrektora cyklu GPP Brześć Słomka Ptysiowa w sprawie zasad bezpieczeństwa na zawodach GPP POL TOUR w 2020 roku.

Posiadam licencję zawodnika PZBil ważną w 2020 r                          TAK               NIE

Posiadam kartę prawa do gry PZBil ważną w 2020 roku                   TAK                NIE

 

…………………………………………   …………………………………                          ………………………………………………

(miejscowość i data)                     ( numer telefonu)                             (czytelny podpis zawodnika)

 

……………………………………………………………………………………………………………

( przynależność klubowa lub miejscowość, którą reprezentuje)

 

 

W przypadku zawodników niepełnoletnich dodatkowo …………………………………………………..

                                                                                    (czytelny  podpis opiekuna ).

 

Participants list

11979Rokietnica
2Tarnów, MUKS IKS
3Tarnów, MUKS IKS
41995Kielce, Nosan
5Rękoraj
6Poznan, Zakręcona Bila
7Kraków, Square
8Gdańsk, Green Club
9Tczew, Arkadia
10Bilcza, UKS Orleta
11Gdańsk, Green Club
12Rokietnica, Akademia Bilardowa
13Tarnów, MUKS IKS
14Tomaszów Mazowiecki, UKS 13 Joker
15Kielce, Kieleckie Centrum Bilardowe
16Bratislava
17Poznań, Zakręcona Bila
18Lubin, Baribal
191992Lubin
20Lubin, Baribal
21Kętrzyn, Seven
22Tarnów, Bila
23Kętrzyn, Seven
24Łódź, Frame
25Wola Rasztowska
26Rękoraj, Snikers
27Rękoraj, Snikers
28Jaworzno, UKS Fair Play
29Gdańsk, Green Club
30Łódź, Frame
311993Bieruń, ERG Folie
321984Kielce, Nosan Kielce
33Warszawa, 147 Break
34Łódź, Frame
35Rękoraj
36Tczew, Arkadia
37Kraków, UKS YMCA
38Rękoraj, Snikers
39Łódź, Frame
40Kraków, UKS YMCA
41Wałbrzych, OSLO BILJARD KLUBB
42Sokółka, LP Metal Fach
43Poznań, Zakręcona Bila
44Bydgoszcz, Maximus
45Jaworzno, UKS Fair Play
461999Katowice, Cromo-Stal
47Warszawa, Semafor
48Wałbrzych, Bilard Team Maria
49Łódź, Frame
50Sokółka, LP Metal Fach
51Kielce
52Kielce, Nosan
53Tomaszów Mazowiecki, Lipiński Dachy
54Białystok, Elida
55Tomaszów Mazowiecki
56Łódź, Frame
57Jaworzno, UKS Fair Play
58Mikołów, Allinone
591991Kielce, Nosan Kielce
60Tomaszów Mazowiecki
61Warszawa
621990Tomaszów Mazowiecki, Lipiński Dachy
63Kielce
641985Katowice, Cromo-Stal
65Sosnowiec, Dekada Klub
66Gdańsk, Green Club
67Jaworzno, UKS Fair Play
682001Rokietnica, Akademia Bilardowa
69Tczew
701994Katowice, Cromo-Stal
711989Warszawa
72Tczew, Arkadia
73Tczew, Arkadia
74Olsztyn
75Kielce, Nosan Kielce
76Tomaszów Mazowiecki, UKS 13 Joker
77Łódź, Frame
781996Tomaszow Mazowiecki
79Sokółka, LP Metal Fach
80Gdańsk, Green Club
81Sokółka, LP Metal Fach
82Kielce, TVSports
83Warszawa, Hulakula
84Bydgoszcz, Maximus


Our Sport Partners