Sportowy plan EEBC na rok 2020 był omawiany w Bratysławie. Uczestniczyli przedstawiciele: Czech, Polski, Słowacji, Albanii, Północnej Macedonii, Rumunii i Ukrainy.  Kolejne spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Bułgarii w Petrich pod koniec września.  EEBC chce w październiku przedstawić plan sportowy i wskazać organizatorów najważniejszych imprez. 

The EEBC sport plan for 2020 was discussed in Bratislava. Representatives from the Czech Republic, Poland, Slovakia, Albania, Northern Macedonia, Romania and Ukraine participated in the meeting. The next consultation meeting will take place in Bulgaria in Petrich at the end of September. In October EEBC wants to present a sports plan and indicate the organizers of the most important events.

EEBC LeaguesOur Sport Partners