Mak Marketing Junior Tour (4) POL, Lodz • 4 December 2022

Game
all-around pool
Category
National
Type
Individual
Venue
POL, Lodz
Start
4 December 2022
Final
4 December 2022

REGULAMIN  2022

 narodowego cyklu turniejowego PZBil -  Mak Marketing Junior Tour


Organizator: Mak Marketing - Kielce

Patronat: Polski Związek Bilardowy

Miejsce: Klub FRAME Łódź, ul. Narutowicza 7/9 – turnieje 1,2 i 4. Turniej 3 odbędzie się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Bilardowego w Kielcach z udziałem zawodników zagranicznych.
                                       
Terminy*:

     27.03.2022

niedziela - godzina 10.00

chłopcy - "8 bil"

dziewczyny - "9 bil"

     22.05.2022

   niedziela  - godzina 10.00

chłopcy - "14/1"

dziewczyny - "8 bil"

      02.09.2022

niedziela - godzina 10.00

 chłopcy - "9 bil"

dziewczyny - "9 bil"

      04.12.2022

niedziela - godzina 10.00

   chłopcy - "10 bil"

dziewczyny - "8 bil"

 

*.-terminy mogą ulec zmianie, w przypadku nadzwyczajnych sytuacji spowodowanych ograniczeniami Covid-19

 Zawodnicy: zgodnie z przepisami PZBil; rocznik 2005 i młodsi

                     

klasyfikacja oddzielna: junior młodszy / juniorka młodsza rocznik 2007- 2012 oraz młodzik

                                       junior/ juniorka urodzeni w latach 2005-2006


Stoły:   22 stoły turniejowe  x 9-ft (+3 stoły rozgrzewkowe)

System sportowy:

I etap: 2 x KO system podwójnej przegranej;
II etap: system pucharowy (przegrywający odpada).

Do turnieju zostanie dopuszczonych maksymalnie:
   - 96 (128 / 64** ) zawodników - chłopców
   - 32 (48 / 32**) zawodniczek - dziewcząt

**.- liczba zawodników, zależna od  nadzwyczajnych sytuacji spowodowanych ograniczeniami Covid-19


Prawo startu:

Prawo startu po dopełnieniu niezbędnych formalności (zgłoszeniu) przysługuje w pierwszej kolejności zawodnikom znajdujących się na liście 32 najlepszych zawodników z kroczącego rankingu łącznego za sezon 2021.  W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia kwalifikacji, i wprowadzeniu limitów, dodatkowo brane pod uwagę będą kolejno:

   1. limit osobo-startu dla klubów, (do 3 zawodników w kat chł i dz.)
   2. ranking kroczący JT,
   3. data zgłoszenia do turnieju,
   4. kluby i zawodnicy licencjonowani PZBil biorący udział w rankingu Polski PZBil, Poltour  i Best of the East oraz Pucharze Polski Kobiet oraz impezach UKS-ów i akcjach sportowych PZBil, oraz  zawodnicy zgłoszeni przez Okręgowe Związki Sportowe w szczególności członkowie kadr wojewódzkich

Osoby, których nie dotyczą powyższe kryteria mogą zgłaszać się na listę oczekujących,

Zawodników niepełnoletnich zgłaszają ich opiekunowie prawni lub kluby których są członkami.

Do dyspozycji organizatora pozostają 2 miejsca dla PZBil i 1 miejsce dla gospodarza.
Dyrektorowi Turnieju przysługuje wyłączne prawo do wykorzystania limitu miejsc.

UWAGA! W turnieju we wrześniu stanowiącym Mistrzostwa EEBC juniorów mogą wejść inne regulacje. Dopuszczeni będą zawodnicy zagraniczni.

Zgłoszenia zawodników i potwierdzenie prawa startu:

Zgłoszenia (imię, nazwisko, koniecznie adres e-mail) przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej pod adresem: junior@bilard-sport.pl kopia na: kobo131@wp.pl

 
Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie zwrotny e-mail od organizatora lub SMS z nr  tel. 795-445-180
Potwierdzeniem zakwalifikowania do zawodów będzie lista startowa (lub tabela) opublikowana na www.

Po dokonaniu zgłoszenia kluby otrzymają faktury za opłatę startową nawet w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu w turnieju.
Możliwa jest w dniu zawodów zmiana zawodnika pod warunkiem, że jest z tego samego klubu, i w tej samej kategorii, np. chłopcy.  Opłata startowa za tego zawodnika naliczona będzie niezależnie od wniesionej za rezygnującego zawodnika.

Warunki uczestnictwa:

Zawodnicy niepełnoletni mogą przebywać w sali gier tylko pod opieką osoby pełnoletniej, upoważnionej przez klub zawodnika lub jego opiekuna prawnego.
Zawodnik startujący po raz pierwszy w sezonie składa zgodę RODO oraz wypełnioną kartę informacyjną  z danymi do ewidencji w Systemie Sportu Młodzieżowego - Instytutu Sportu / Ministerstwa Sportu i Turystuki  

Kluby zgłaszające zawodników muszą mieć opłaconą licencję klubową na sezon 2022 lub złożyć wniosek o jej wydanie i  dokonać wpłaty  u dyrektora turnieju lub sędziego głównego.


Wszyscy zawodnicy muszą posiadać ważną licencję sportową lub licencję zawodnika PZBil.                                Jeżeli zawodnik nie posiada w/w dokumentów - składa wniosek o ich wydanie u sędziego zawodów wraz ze zgodą lekarza (nie dotyczy okresu pandemii, patrz regulaminy PZBil,) i wnosi na miejscu regulaminowe opłaty.                   W przypadku braku przynależności zawodnika – wydawana jest licencja zawodnika niezrzeszonego  a punkty za udział w turnieju przyznawane będą w takim przypadku nie dla klubów zawodników lecz dla gminy/województwa. Wnioski znajdują się na http://www.bilard-sport.pl/files/pliki/2019/licencja_PZBIL.pdf

 

 Zawodnicy winni posiadać przy sobie w/w dokumenty oraz dokument tożsamości ze zdjęciem, np. legitymację szkolną.  Za brak ważnych badań (książeczki) odpowiada klub macierzysty zawodnika i on ponosi konsekwencje

 

Zawodnicy i inne osoby przebywające w sali gier mogą zostać  poproszone lub zobowiązane do składania pisemnych oświadczeń Covid-19 lub innych dokumentów, które zostaną ogłoszone w komunikatach.    

Strój:

Ze względu na narodową formułę turnieju, wymaga się bezwzględnego zastosowania się do wymagań w zakresie obowiązującego stroju.

  • koszulka klubowa polo z obowiązkowymi emblematami klubu i PZBil, dopuszcza się także inne dodatkowe  logotypy: nazwisko zawodnika, znaki firmowe i logo sponsorów, logo klubów . 
  • lub biała koszula, jednolita (bez pasków, kropek, kratek, itp.), kamizelka i muszka lub krawat,
  • tylko ciemne (najlepiej czarne, granatowe, stalowe), wizytowe spodnie,
  • tylko wizytowe lub (sportowe czarne, jednolite), skórzane lub skóro-podobne buty.

Spodnie i buty muszą bezwarunkowo spełniać kryteria eleganckiego stylu. Dopuszcza się krój dżinsowy, tzw. „clasic five pocket ale nie materiał typu "jeans" lub "sztruks", wykluczone są naszyte nisko kieszenie, jasne szwy, zewnętrzne napy, ćwieki lub guziki, rozdarcia, przetarcia oraz jakiekolwiek ozdoby w nieformalnym stylu. W razie wystąpienia najdrobniejszego uchybienia dotyczącego stroju, Dyrektor Turnieju zastrzega sobie prawo do udzielenia kary zawodnikowi w postaci: przyznania 1 partii przeciwnikowi w każdym rozgrywanym w danym dniu pojedynku turniejowym,  dla zawodnika który nie posiada stroju (czarnych spodni, wizytowych ciemnych butów, koszulki klubowej lub koszuli i kamizelki,  Dyrektor Turnieju zastrzega sobie prawo do  dyskwalifikacji zawodnika  lub niedopuszczenia zawodnika do udziału w meczu do momentu zmiany stroju jeżeli jest na to czas.

Zakwaterowanie, dojazd i ubezpieczenie:

Wszelkie sprawy związane z dojazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem i ubezpieczeniem przed, w trakcie i po turnieju, zawodnicy załatwiają we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z indywidualnego niedopełnienia formalności, zaniedbań klubu macierzystego w wyżej wymienionych sprawach oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub pozostawione bez opieki w salach gier.

Przepisy porządkowe:

Dla celów organizacyjnych zawodnik musi być obecny na terenie Klubu - sali gier na min. 15 min. przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia swojego meczu oraz musi być gotowy do rozpoczęcia meczu.

Tabele gier publikowane są na www a zawodnik ma obowiązek śledzenia wpisów i przebiegu zawodów.

W przypadku nie przystąpienia w czasie 5 min. po wywołaniu przez sędziego do pojedynku, zaznaczeniu kolorem nazwiska w tabeli gier,  zawodnik automatycznie przegrywa mecz walkowerem.
Mecze rozpoczynają się bez tzw. rozgrzewek, rozgrzewki odbywają się do godziny 10.00 a w trakcie turnieju tylko na stołach rozgrzewkowych, jeżeli takie zostaną wyznaczone przez sędziego głównego zawodów.

Uczestników turnieju, opiekunów i kibiców obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów pod groźbą dyskwalifikacji. Zobowiązuje się uczestników do odpowiedniego zachowania i nie przeszkadzania rozgrywającym mecze zawodnikom. W przypadku zwrócenia uwagi przez osoby porządkowe, sędziego lub dyrektora turnieju osoby zachowujące się niewłaściwie i nie zmieniające swojego postępowania zostaną poproszone o opuszczenie lokalu.

Wszyscy zawodnicy, z chwilą zakwalifikowania do udziału w turnieju są zobowiązani, pod rygorem dyskwalifikacji, do przestrzegania Regulaminu Turnieju, przepisów porządkowych, m.in.  sali gier  i stosowania się do poleceń "osób porządkowych" wyznaczonych przez dyrektora turnieju.

Zawodnicy na turnieju przebywają pod opieką osób pełnoletnich, tj. rodziców / opiekunów prawnych lub osób które zostały wyznaczone na opiekunów  przez klub zawodnika.

Nagrody:

  • Puchary i medale
  • Nagrody rzeczowe
  • Punkty rankingowe - wg regulaminu rankingu Polski juniorów
  • Kwalifikacje do startu w MP Juniorów 2022  wg regulaminu MPJ i MPJm

Postanowienia dodatkowe:

Zawodnik przystępujący do turnieju wyraża zgodę na wykorzystywanie jego  wizerunku  w szczególności zdjęć               z imprezy  wykorzystanych do celów reklamy imprezy przez Mak Marketing i PZBil.

Mak Marketing i Polski Związek Bilardowy mają pełne prawo do wykorzystania zdjęć z zawodów do działalności promocyjnej i reklamowej imprezy.

 Podczas zawodów wyłącznie Klub FRAME,  MAK MARKETING i PZBil decyduje o prawie do reklamy oraz promocjach handlowych.

W czasie turnieju zabrania się akwizycji towarów i usług przez firmy konkurencyjne wobec sponsorów i organizatorów. Prowadzenie takiej działalności może być podstawą do usunięcia z terenu zawodów, dyskwalifikacji oraz dochodzenia roszczeń wynikających z prawa polskiego.
Sankcje w tej sprawie orzeka Mak Marketing, a odwołanie od nich przysługuje do Zarządu PZBil.


Uwagi organizacyjne:

Opłata startowa wynosi 40 zł za start w każdym turnieju narodowym.

 

Dyrektor Turnieju
Dariusz Kobacki

Prezes Mak Marketing
Marcin Krzemiński

 Our Sport Partners