Grand Prix Polski Brzesc Słomka Ptysiowa POL TOUR POL, Kielce • 27-28 June 2020

Game
10-ball
Category
National
Type
Individual
Venue
POL, Kielce
Plac Moniuszki 2b
Start
27 June 2020
Final
28 June 2020

GRAND PRIX POLSKI „BRZEŚĆ –SŁOMKA PTYSIOWA” POL TOUR – 10-BIL

UWAGA !!!  W związku z zagrożeniem COVID 19 dyrektor cyklu wydał zarządzenie zmieniające zasady organizacji turniejów Grand Prix Polski Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR 2020. Jest ono obowiązujące do odwołania !!!!! Prosimy dokładnie zapoznać się z tym zarządzeniem.

 TERMIN: 27-28.06. 2020 r.

MIEJSCE GIER:  Kieleckie Centrum Bilardowe Contact , Kielce Pl. Moniuszki 2 b
ORGANIZATOR: Mak Marketing

PARTNERZY: East European Billiard Council, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe;

SPONSOR STRATEGICZNY CYKLU : Zakład Przemysłu Cukierniczego „Brześć” w Brześciu Kujawskim. 

PATRONAT: Polski Związek Bilardowy

Zarządzenie dyrektora cyklu Grand Prix Polski Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR

Kielce dnia 3 czerwca 2020 roku.

Zasady bezpieczeństwa na zawodach GPP POL TOUR

27-28 czerwca 2020 r.

W związku z zagrożeniem wirusem COVID –19  wprowadzam nadzwyczajne zasady obowiązujące podczas zawodów GPP Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i będzie obowiązywało do odwołania.

Część pierwsza:

 1. W turniejach biorą udział zawodnicy, którzy zostaną wpisani na listę startową, dokonają opłaty startowej oraz oświadczą, że nie są zarażeni wirusem COVID-19, a także nie posiadają żadnych objawów gorączki czy przeziębienia.
 2. W przypadku zgłoszenia się do gry zawodnika z w/w objawami zostanie on zdyskwalifikowany decyzją dyrektora turnieju lub sędziego głównego. Decyzja ta jest ostateczna i taka osoba otrzyma zakaz wstępu do sali gier.  Ponieważ czyn jej automatycznie zostaje uznany za działanie nieodpowiedzialne, mogące narazić na utratę zdrowia lub zagrożenie życia dla innych uczestników, zostanie zdyskwalifikowana ze wszystkich imprez sportowych organizowanych przez Mak Marketing i East European Billiard Council.  W razie problemów organizator turnieju powiadomi organy państwa, odpowiedzialne za walkę z koronawirusem.
 3. W zgłoszeniu do turnieju zawodnik przesyła pisemne oświadczenie, że nie jest chory, nie przebywa na kwarantannie oraz że w okresie ostatnich 30 dni nie miał kontaktu z osobą zarażoną. Wzór zgłoszenia znajduje się w dalszej części zarządzenia.
 4. Ponownie takie oświadczenie, jednak w formie słownej, zawodnik składa w dniu rozpoczęcia gier.
 5. Zawodnik i obsługa turnieju zobowiązani są dezynfekować dłonie i dbać na bieżąco o higienę.

Część druga

 1. W sali gier nie będzie publiczności.
 2. Zawodnikowi może wyłącznie towarzyszyć trener ( osoba z uprawnieniami faktycznie uczestnicząca z szkoleniu zawodnika) i 1 przedstawiciel klubu. W przypadku osób niepełnoletnich dopuszczana jest obecność jednego opiekuna.
 3. W zawodach mogą uczestniczyć obserwatorzy Polskiego Związku Bilardowego lub East European Billiard Council oraz osoby zaproszone przez organizatora.
 4. Organizator zawodów wprowadza system sportowy, w efekcie którego w sali gier będzie przebywała jednocześnie minimalna liczba zawodników. W praktyce oznacza, że turniej będzie się rozpoczynał w różnych terminach dla określonych grup zawodników. Daty i godziny rozpoczęcia zawodów zostaną podane uczestnikom po przeprowadzonym losowaniu, po zamknięciu rejestracji. Do sali gier mają prawo wejść tylko osoby, którym wyznaczono godziny meczów. Złamanie tego zakazu pozwala dyrektorowi turnieju i sędziemu głównemu na dyskwalifikację zawodnika.  Decyzja w tej sprawie jest ostateczna.

Cześć trzecia

 1. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu meczu zawodnicy nie podają sobie dłoni, a jedynie życzą sobie udanej gry.
 2. Każdy zawodnik może korzystać tylko i wyłącznie ze swojego sprzętu do gry – kijów, szablonów do ustawiana bil i pomocników ( krzyżaków). Musi mieć także swoją kredę, którą usuwa ze stołu za każdym razem, gdy kończy podejście.
 3. Przed każdym meczem stół i bile będą dezynfekowane.
 4. Zaleca się grę w rękawiczkach bilardowych ( najlepiej z pełnymi palcami).
 5. Pragnąc ograniczyć kontakt z przedmiotami obcymi dopuszcza się wycofanie protokołów meczów. Po zakończonym pojedynku zawodnicy zgłoszą wynik sędziemu, który zarejestruje rezultat meczu.
 6. Zaleca się grę w maseczkach zasłaniających usta i nos. Zalecenie to dotyczy także osób przebywających w sali gier, które w danym momencie nie spożywają napojów lub nie konsumują potraw.
 7. Organizator zadba o to, aby zawodnicy mieli możliwość zakupu niezbędnych akcesoriów do gry ( krzyżaków, szablonów, rękawiczek i kredy).
 8. W związku z koniecznością poniesienia kosztów na zabezpieczenie sanitarne turnieju opłaty startowe wzrosną o 10 zł.
 9. Gospodarz turnieju zadba o dezynfekcję pomieszczeń ogólnodostępnych ( toalety, okolice baru itp.),
 10. Zaleca się zachowanie dystansu pomiędzy osobami przebywającymi w klubie.

Część czwarta

Opłata startowa wnoszona jest przelewem bankowym na rachunek stowarzyszenia East European Billiard Council.  Zawodnik dokonuje jej po potwierdzeniu, że został wpisany na listę. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub inną ważną przyczyną dyrektor turnieju podejmie decyzję o jej ewentualnym zwrocie. W przypadku innej nieobecności opłata pozostanie na rachunku EEBC. 

UWAGA !!!  Do losowania zostaną zakwalifikowane wyłącznie osoby, których wpłaty znajdą się na rachunku EEBC do wyznaczonego w regulaminie dnia.

Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem obowiązują przepisy prawne określone przez polskie władze.

Dyrektor cyklu GPP POL TOUR

Marcin Krzemiński

KARTA ZGŁOSZENIA ZAWODNIKA DO TURNIEJU

GRAND PRIX POLSKI BRZEŚĆ SŁOMKA PTYSIOWA POL TOUR

ORGANIZOWANEGO W  KIELCACH W DNIACH 27-28 CZERWCA 2020 ROKU.

Zgłaszam swój udział w w/w turnieju i oświadczam, że:

 1. Nie jestem osobą zakażoną koronawirusem,
 2. Nie jestem na kwarantannie określonej w związku z COVID 19,
 3. W ostatnich 30 dniach nie miałem kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin turnieju oraz zarządzenie dyrektora cyklu GPP Brześć Słomka Ptysiowa w sprawie zasad bezpieczeństwa na zawodach GPP POL TOUR w 2020 roku.

Posiadam licencję zawodnika PZBil ważną w 2020 roku            TAK                     NIE

Posiadam kartę prawa do gry PZBil na 2020 rok                          TAK                    NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Mak Marketing i EEBC do celów sportowych.

…………………………………………   …………………………………                          ………………………………………………

(miejscowość i data)                     ( numer telefonu)                             (czytelny podpis zawodnika)

……………………………………………………………………………………………………………    

( przynależność klubowa lub miejscowość, którą reprezentuje)

W przypadku zawodników niepełnoletnich dodatkowo …………………………………………………..

                                                                               (czytelny  podpis opiekuna ).


NAGRODY FINANSOWE + puchary i medale

 • 1 miejsce – 2.000 zł,
 • 2 miejsce – 1.200 zł,
 • 3-4 miejsce - 600 zł,
 • 5-8 miejsce - 300 zł,

Zawodnik zobowiązany jest osobiście odebrać nagrodę zgłaszając się z dokumentem tożsamości. Nagrody za miejsca V-VIII będą wypłacane po zakończeniu meczów, a nagrody za miejsca I-III po ceremonii dekoracji lub wypłacone przelewem. Nagrody nie odebrane przez zawodników w czasie zawodów zostaną przekazane na nagrodę dla najlepszego juniora cyklu.

PROGRAM:
27.06.2020

- 9.00-9.15 - odprawa zawodników – I tura
- 9.30 - otwarcie i rozpoczęcie pojedynków,

- 12.30 – odprawa zawodników II tura,

- 12.45 – rozpoczęcie meczów II tura,

- 15.45 – odprawa zawodników III tura,

- 16.00 – rozpoczęcie meczów III tura,

W przypadku dużej liczby zawodników:

- 19.00 – odprawa zawodników IV tura,

- 19.15 – rozpoczęcie meczów IV tura


28.06.2020

- 9.00-9.15 - odprawa zawodników – V tura,

 - 9.15 - otwarcie i rozpoczęcie pojedynków - V tura,

- 12.30 – gry pucharowe

- 21.30 – finał

 (dokładne godziny zostaną podane po zamknięciu list startowych i ustaleniu liczby zawodników).

SYSTEM SPORTOWY odmiana 10-bil wg przepisów WPA, I etap - gra systemem każdy z każdym w grupach, do 4 -5 wygranych partii. II etap - pucharowy, do którego awansuje 16-60 najlepszych zawodników. Mecze rozgrywane są do 5-6 wygranych partii. Przegrywający mecz odpada z turnieju.

STRÓJ TURNIEJOWY: w zawodach obowiązuje bilardowy strój sportowy B - ciemne wizytowe spodnie, koszulka polo (wykluczone spodnie jeansowe i sztruksowe), wizytowe ciemne buty. Dopuszcza się także grę w koszulach z kołnierzykiem. Brak właściwego stroju u wpisanego na listy startowe zawodnika powoduje jego automatyczną dyskwalifikację i nie zwalnia z dokonania opłaty startowej.

REJESTRACJA ZAWODNIKÓW:
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej w Mak Marketing do dnia 15.06. 2020r. - e-mail: mak@makmarketing.pl; fax: 0-41 362-11-47; 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 84 a.
Osoby zakwalifikowane zostaną wpisane na listę startową opublikowaną  na stronie www.ebc-billiard.com lub www.makmarketing.pl  Na tej podstawie mogą uczestniczyć w turnieju i dokonać opłat startowych. Opłaty startowe dokonywane są w formie przelewu. Wszystkie wpłaty muszą być zrobione zgodnie z zarządzeniem dyrektora turnieju ( środki muszą być na rachunku EEBC do 19 czerwca).

UWAGA: ZASADY TURNIEJU PRECYZUJE ZARZĄDZENIE DYREKTORA CYKLU Z DNIA  3 CZERWCA – PROSZĘ SIĘ ZAPOZNAĆ Z JEGO TREŚCIĄ !!!!!

OPŁATY STARTOWE:

80 zł - kobiety i juniorzy młodsi (do 17 roku życia włącznie- rok urodzenia 2003 i młodsi) z licencją PZBil,

110 zł - seniorzy z licencją PZBil i kartą prawa do gry na 2020 rok,

120 zł - seniorzy z licencją PZBil ale bez waznej karty prawa do gry na 2020 rok, 

130 zł - pozostali zawodnicy.

HOTELE - dowolne.
Kwatery, pensjonaty znajdziesz na: www.booking.com

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: w związku z dużą liczbą zawodników w klubie mogą przebywać zawodnicy oraz osoby zaproszone przez organizatora.

Zasady obowiązujące na zawodach Grand Prix Polski w Pool Bilard Brześć - Słomka Ptysiowa POL TOUR 2020 określone są w regulaminie oraz zarządzeniu dyrektora cyklu GPP z dnia 3 czerwca 2020 r.  Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z jego treścią.

Dyrektor cyklu - Marcin Krzemiński.

Bliższe informacje: Mak Marketing - Kielce ul. Zagnańska 84 A, tel./fax: 41 362-11-47;                  e-mail: mak@makmarketing.pl

 

 

Participants list

11979Rokietnica
2Jaworzno, UKS Fair Play
3Tarnów, MUKS IKS
41995Kielce, Nosan
5Kielce, Nosan
6Rokietnica, Akademia Bilardowa
7Tarnów, MUKS IKS
8Kraków, Square
9Kielce, Kieleckie Centrum Bilardowe
10Łódź, Frame
111977Warszawa, Eight Nine
121992Lubin
13Kraków, TCF HuB
14Lubin, UKS Baribal
15Tarnów, MUKS IKS
16Łódź, Frame
17Rzeszów, Transcare Trójkąt
18Rękoraj, Snikers
19Rękoraj, Snikers
20Kraków, TCF HuB
211993Bieruń, ERG Folie
221984Kielce
23Warszawa, 147 Break
24Tczew, Arkadia
25Kraków, TCF HuB
26Rękoraj, Snikers
27Łódź, Frame
28Kraków, UKS YMCA
29Wałbrzych, OSLO BILJARD KLUBB
30Starogard Gdański, Kmicic
31Poznan
321999Sosnowiec, Dekada Klub
331995Warszawa, Semafor
34Łódź, Frame
35Kielce
36Kielce, Nosan
37Tomaszów Mazowiecki, Lipiński Dachy
38Białystok, Elida
39Kielce, Kieleckie Centrum Bilardowe
40Bologna
41Częstochowa, Porter
421991Kielce, Nosan Kielce
43Tomaszów Mazowiecki
44Rzeszów, Trójkąt
45Kielce
46Sosnowiec, Dekada Klub
47Jaworzno, UKS Fair Play
482001Rokietnica, Akademia Bilardowa
49Tczew
50Tomaszów Mazowiecki, UKS 13 Joker
511994Sosnowiec, Dekada Klub
521989Warszawa
53Tczew, Arkadia
54Tczew, Arkadia
551996Kętrzyn, Seven
561972Olsztyn
57Kielce
58Łódź, Frame
59Kielce, Nosan
601996Tomaszow Mazowiecki
61Sokółka, LP Metal Fach
62Lubin, UKS Baribal
63Kielce, TVSports
641993Wrocław


Our Sport Partners