Grand Prix Polski Brześć Słomla Ptysiowa POL TOUR POL, Łódź • 20-21 February 2021

Game
10-ball
Category
National
Type
Individual
Venue
POL, Łódź
Start
20 February 2021
Final
21 February 2021

GRAND PRIX POLSKI „BRZEŚĆ –SŁOMKA PTYSIOWA” POL TOUR – 10-BIL

 

UWAGA !!!  W związku z zagrożeniem COVID 19 dyrektor cyklu wydał 16 grudnia 2020 roku zarządzenie zmieniające zasady organizacji turniejów Grand Prix Polski Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR 2021. Jest ono obowiązujące do odwołania !!!!! Prosimy dokładnie zapoznać się z tym zarządzeniem.

 

TERMIN: 20-21.02. 2021 r.

MIEJSCE GIER:  Klub bilardowy FRAME ; Łódź ul. Narutowicza 7/9
ORGANIZATOR: Mak Marketing

PARTNERZY: East European Billiard Council, Klub bilardowy Frame.

 

SPONSOR STRATEGICZNY CYKLU: Zakład Przemysłu Cukierniczego „Brześć” w Brześciu Kujawskim. 

PATRONAT: Polski Związek BilardowyNAGRODY FINANSOWE + puchar i medale

 • 1 miejsce – 2.000 zł,
 • 2 miejsce – 1.100 zł,
 • 3-4 miejsce - 500 zł,
 • 5-8 miejsce - 300 zł,

Zawodnik zobowiązany jest osobiście odebrać nagrodę zgłaszając się z dokumentem tożsamości. Nagrody za miejsca V-VIII będą wypłacane po zakończeniu meczów, a nagrody za miejsca I-III po ceremonii dekoracji. Nagrody nie odebrane przez zawodników w czasie zawodów zostaną przekazane na nagrodę dla najlepszego juniora cyklu.

PROGRAM:
20.02.2021

- 9.15-9.45 - odprawa zawodników – I tura
- 10.00 - otwarcie i rozpoczęcie pojedynków,

- 12.15-12.45 – odprawa zawodników II tura,

- 13.00 – rozpoczęcie meczów II tura,

- 15.15-15.45 – odprawa zawodników III tura,

- 16.00 – rozpoczęcie meczów III tura,


21.02.2021

- 10.00 - gry pucharowe

- 17.30 – finał

 (dokładne godziny zostaną podane po zamknięciu list startowych i ustaleniu liczby zawodników).

SYSTEM SPORTOWY odmiana 10-bil wg przepisów WPA, I etap - gra systemem każdy z każdym w grupach, do 5 wygranych partii. II etap - pucharowy, do którego awansuje 16-60 najlepszych zawodników mecze rozgrywane są do 5-7 wygranych partii. Przegrywający mecz odpada z turnieju.

STRÓJ TURNIEJOWY: w zawodach obowiązuje bilardowy strój sportowy B - ciemne wizytowe spodnie, koszulka polo (wykluczone spodnie jeansowe i sztruksowe), wizytowe ciemne buty. Dopuszcza się także grę w koszulach z kołnierzykiem. Brak właściwego stroju u wpisanego na listy startowe zawodnika powoduje jego automatyczną dyskwalifikację i nie zwalnia z dokonania opłaty startowej.

REJESTRACJA ZAWODNIKÓW:
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej w Mak Marketing do dnia 12.02.2021r. - e-mail: mak@makmarketing.pl; fax: 0-41 362-11-47; 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 84 a.

W zgłoszeniu zawodnik musi podać:

1/ imię i nazwisko,

2/ przynależność klubową lub w przypadku osób niezrzeszonych w żadnym klubie nazwę miejscowości, w której mieszkają

3/ informację o braku lub posiadaniu licencji Polskiego Związku Bilardowego,

4/ informację o posiadaniu lub braku karty prawa do gry na 2020 rok. (Ponieważ jest to pierwszy turniej w tym sezonie i biuro PZBil może nie zdążyć wydać kart prawa do gry na 2021 roku będziemy uznawali status z ubiegłego roku. Zasada ta nie będzie dotyczyła kolejnych turniejów).


Osoby zakwalifikowane zostaną wpisane na listę startową opublikowaną  na stronie www.ebc-billiard.com lub www.makmarketing.pl  Na tej podstawie mogą uczestniczyć w turnieju i dokonać opłat startowych. Opłaty startowe dokonywane są w formie przelewu. Wszystkie wpłaty muszą być zrobione zgodnie z zarządzeniem dyrektora turnieju (środki muszą być na rachunku EEBC do 25 stycznia). Brak wpłaty spowoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników.

UWAGA!

Jeżeli zgłoszenia dokonują Kluby i chcą za swoich zawodników płacić przelewem, to muszą zgłoszenie przesłać najpóźniej do 20 stycznia. EEBC prześle fakturę będącą podstawą do płatności.

UWAGA: ZASADY TURNIEJU PRECYZUJE ZARZĄDZENIE DYREKTORA CYKLU Z DNIA          16 grudnia 2020 r– PROSZĘ SIĘ ZAPOZNAĆ Z JEGO TREŚCIĄ !!!!

OPŁATY STARTOWE:

80 zł - kobiety i juniorzy młodsi (do 17 roku życia włącznie) z licencją PZBil,

110 zł - seniorzy z licencją PZBil i kartą prawa do gry na 2020 rok,

130 zł - pozostali zawodnicy.

Z opłaty startowej zwolnieni są dwaj najlepsi zawodnikcy w rankingu kroczącym.

Oświadczenia COVID -19 będą wypełniane na miejscu. Prosimy osoby, które mają informację o swoim zdrowiu, wskazujące, że posiadają aktywnego koronawirusa lub odczuwają, że taka sytuacja może mieć miejsce o nie przyjeżdżanie na turniej i poinformowanie o tym organizatora. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie o stanie zdrowia musi podpisać opiekun lub rodzic.

HOTELE - dowolne.
Kwatery, pensjonaty znajdziesz na: www.booking.com

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: w związku z dużą liczbą zawodników w klubie mogą przebywać zawodnicy oraz osoby zaproszone przez organizatora.

Zasady obowiązujące na zawodach Grand Prix Polski w Pool Bilard Brześć - Słomka Ptysiowa POL TOUR 2020 określone są w regulaminie oraz zarządzeniu dyrektora cyklu GPP z dnia 3 czerwca 2020 r.  Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z jego treścią.

Dyrektor cyklu - Marcin Krzemiński.


Bliższe informacje: Mak Marketing - Kielce ul. Zagnańska 84 A, tel./fax: 41 362-11-47;                  e-mail: mak@makmarketing.pl

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU

GRAND PRIX POLSKI BRZEŚĆ SŁOMKA PTYSIOWA POL TOUR

ORGANIZOWANEGO W   ŁODZI   W DNIACH 20-21.02. 2021 ROKU.

 

 

Zgłaszam swój udział w w/w turnieju i oświadczam, że:

zapoznałem się i akceptuję regulamin turnieju oraz zarządzenie dyrektora cyklu GPP Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa na zawodach GPP POL TOUR w 2021 roku.

Posiadam licencję zawodnika PZBil ważną w 2020 r                          TAK               NIE

Posiadam kartę prawa do gry PZBil ważną w 2020 roku                   TAK               NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mak Marketing i EEBC moich danych do celów sportowych.

 

…………………………………………   …………………………………                       ………………………………………………

(miejscowość i data)                  (numer telefonu)                             (czytelny podpis zawodnika)

 

……………………………………………………………………………………………………………

 przynależność klubowa lub miejscowość, którą reprezentuje)

 

 

W przypadku zawodników niepełnoletnich dodatkowo …………………………………………………..

                                                                                                               (czytelny  podpis opiekuna ).

 

Zarządzenie dyrektora imprez sportowych organizowanych przez East European Billiard Council i Mak Marketing dotyczące zasad bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem COVID 19.

Kielce dnia 16 grudnia 2020 roku.

 

Zasady bezpieczeństwa na zawodach

 

W związku z zagrożeniem wirusem COVID –19  wprowadzam nadzwyczajne zasady obowiązujące podczas zawodów organizowanych przez EEBC i Mak Marketing. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i będzie obowiązywało do odwołania.

Część pierwsza:

 1. W turniejach biorą udział zawodnicy, którzy zostaną wpisani na listę startową, dokonają opłaty startowej oraz oświadczą, że nie są zarażeni wirusem COVID-19, a także nie posiadają żadnych objawów gorączki czy przeziębienia.
 2. W przypadku zgłoszenia się do gry zawodnika z w/w objawami zostanie on zdyskwalifikowany decyzją dyrektora turnieju lub sędziego głównego. Decyzja ta jest ostateczna i taka osoba otrzyma zakaz wstępu do sali gier.  Ponieważ czyn jej automatycznie zostaje uznany za działanie nieodpowiedzialne, mogące narazić na utratę zdrowia lub zagrożenie życia dla innych uczestników, zostanie zdyskwalifikowana ze wszystkich imprez sportowych organizowanych przez Mak Marketing i East European Billiard Council.  W razie problemów organizator turnieju powiadomi organy państwa, odpowiedzialne za walkę z koronawirusem.
 3. W zgłoszeniu do turnieju zawodnik składa pisemne oświadczenie, że nie jest chory, nie przebywa na kwarantannie lub izolacji oraz że w okresie ostatnich 15 dni nie miał kontaktu z osobą zarażoną. Wzór zgłoszenia znajduje się w dalszej części zarządzenia.

Niniejsze oświadczenie zawodnik składa w dniu rozpoczęcia gier.

 1. Zawodnik i obsługa turnieju zobowiązani są dezynfekować dłonie i dbać na bieżąco o higienę oraz posiadać maseczki ochronne. Szczegółowe zasady dotyczące używania maseczek będą podane przed zawodami.  

 

Część druga

 1. W sali gier nie będzie publiczności, chyba że przepisy państwowe wprowadzą zmiany w tym zakresie.
 2. Zawodnikowi może wyłącznie towarzyszyć trener (osoba z uprawnieniami faktycznie uczestnicząca z szkoleniu zawodnika) i 1 przedstawiciel klubu. W przypadku osób niepełnoletnich dopuszczana jest obecność jednego opiekuna.
 3. W zawodach mogą uczestniczyć obserwatorzy Mak Marketing i East European Billiard Council oraz osoby zaproszone przez organizatora.
 4. Organizator zawodów wprowadza system sportowy, w efekcie którego w sali gier będzie przebywała jednocześnie minimalna liczba zawodników. W praktyce oznacza, że turniej będzie się rozpoczynał w różnych terminach dla określonych grup zawodników. Daty i godziny rozpoczęcia zawodów zostaną podane uczestnikom po przeprowadzonym losowaniu, po zamknięciu rejestracji. Do sali gier mają prawo wejść tylko osoby, którym wyznaczono godziny meczów. Złamanie tego zakazu pozwala dyrektorowi turnieju i sędziemu głównemu na dyskwalifikację zawodnika.  Decyzja w tej sprawie jest ostateczna.

Cześć trzecia

 1. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu meczu zawodnicy nie podają sobie dłoni, a jedynie życzą sobie udanej gry.
 2. Każdy zawodnik może korzystać tylko i wyłącznie ze swojego sprzętu do gry – kijów oraz szablonów do ustawiana bil. Musi mieć także swoją kredę, którą usuwa ze stołu za każdym razem, gdy kończy podejście.
 3. Przed każdym meczem stół i bile będą dezynfekowane.
 4. Zaleca się grę w rękawiczkach bilardowych (najlepiej z pełnymi palcami).
 5. Pragnąc ograniczyć kontakt z przedmiotami obcymi dopuszcza się wycofanie protokołów meczów. Po zakończonym pojedynku zawodnicy zgłoszą wynik sędziemu, który zarejestruje rezultat meczu.
 6. Zaleca się grę w maseczkach zasłaniających usta i nos. Zalecenie to dotyczy także osób przebywających w sali gier, które w danym momencie nie spożywają napojów lub nie konsumują potraw.
 7. Organizator zadba o to, aby zawodnicy mieli możliwość zakupu niezbędnych akcesoriów do gry (krzyżaków, szablonów, rękawiczek i kredy).
 8. Gospodarz turnieju zadba o dezynfekcję pomieszczeń ogólnodostępnych (toalety, okolice baru itp.),
 9. Zaleca się zachowanie dystansu pomiędzy osobami przebywającymi w klubie.

 

Część czwarta

 

Opłata startowa wnoszona jest przelewem bankowym na rachunek stowarzyszenia East European Billiard Council.  Zawodnik dokonuje jej po potwierdzeniu, że został wpisany na listę. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub inną ważną przyczyną dyrektor turnieju podejmie decyzję o jej ewentualnym zwrocie. W przypadku innej nieobecności opłata pozostanie na rachunku EEBC. 

UWAGA!!!  Do losowania zostaną zakwalifikowane wyłącznie osoby, których wpłaty znajdą się na rachunku EEBC do wyznaczonego w regulaminie dnia.

 

Postanowienia końcowe

 

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem obowiązują regulaminy poszczególnych zawodów sportowych oraz przepisy prawne określone przez polskie władze.

 

Prezes EEBC i Mak Marketing

 

Marcin Krzemiński

 

 

 

 

Participants list

1Tczew, Arkadia
21979Rokietnica
3Tarnów, MUKS IKS
4Tarnów, MUKS IKS
5Rokietnica, Akademia Bilardowa
61995Kielce, Nosan
7Rękoraj
8Poznan, Zakręcona Bila
9Bydgoszcz, Maximus
10Sosnowiec, Dekada Klub
11Gdańsk, Green Club
12Bydgoszcz, Klub Sportowy Bilard-Sport-Bydgoszcz
13Tczew, Arkadia
14Kielce, Nosan
15Gdańsk, Green Club
16Rokietnica, Akademia Bilardowa
17Rzeszów, Reslogistic Trójkąt
18Gdańsk, Green Club
19Tomaszow Mazowiecki
20Mrągowo, SKB
21Poznań, Zakręcona Bila
22Warszawa, Billboard
23Warszawa, Montownia Rozrywki
24Lubin, Baribal
251992Lubin
26Lubin, Baribal
27Łódź, Frame
28Jaworzno, UKS Fair Play
29Tarnów, MUKS IKS
30Łódź, Frame
31Łódź, Frame
32Rzeszów, Transcare Trójkąt
33Rękoraj, Snikers
34Gdańsk, Green Club
35Jaworzno, UKS Fair Play
36Łódź
37Jaworzno, UKS Fair Play
38Gdańsk, Green Club
39Poznan, Zakręcona Bila
401993Bieruń, ERG Folie
41Bydgoszcz
42Chorzów
431984Kielce, Nosan Kielce
44Warszawa, 147 Break
45Łódź, Frame
46Rękoraj
47Toruń, Enigma
48Bydgoszcz
49Tczew, Arkadia
50Gdańsk, Green Club
51Kraków, UKS YMCA
52Łódź, Frame
53Rękoraj, Snikers
54Tarnów, MUKS IKS
55Gdansk, Green Club
56Kraków, UKS YMCA
57Wałbrzych, OSLO BILJARD KLUBB
58Sokółka, LP Metal Fach
59Poznań, Zakręcona Bila
60Sokółka, LP Metal Fach
61Bydgoszcz, Maximus
62Jaworzno, UKS Fair Play
631999Sosnowiec, Dekada Klub
64Bydgoszcz, Maximus
65Poznan
66Sokółka, LP Metal Fach
67Gdańsk, Green Club
68Kielce
69Kielce, Nosan
70Warszawa, Montownia Rozrywki
71Białystok, Elida
72Gdańsk
73Sokółka, LP Metal Fach
74Sokółka, LP Metal Fach
75Łódź
76Łódź, Frame
77Kraków, TCF HuB
78Rokietnica, Akademia Bilardowa
79Poznan, Zakręcona Bila
80Jaworzno, UKS Fair Play
81Sosnowiec, Dekada Klub
821991Kielce, Nosan Kielce
83Sokółka, LP Metal Fach
84Rzeszów, Transcare Trójkąt
85Łódź, Frame
86Warszawa
87Kielce, Nosan
881990Tomaszów Mazowiecki, Lipiński Dachy
89Kielce
901985Poznan, Zakręcona Bila
91Sosnowiec, Dekada Klub
92Gdańsk, Green Club
93Poznan
94Jaworzno, UKS Fair Play
952001Rokietnica, Akademia Bilardowa
96Gdańsk, Green Club
97Rękoraj, Snikers
98Tarnów, MUKS IKS
99Bydgoszcz
100Łódź, Frame
1011994Sosnowiec, Dekada Klub
102Łódź, Trytago
103Tczew, Arkadia
104Tczew, Arkadia
105Poznan, Zakręcona Bila
106Brzeszcze, Bistro BIlard
1071996Kętrzyn, Seven
1081972Olsztyn
109Kielce, Nosan Kielce
110Jaworzno, UKS Fair Play
111Bydgoszcz, Maximus
112Łódź, Frame
113Łódź, Frame
114Bydgoszcz
115Pruszków
116Bydgoszcz
117Jaworzno
118Łódź, Frame
119Piechcin
120Wrocław
121Sokółka, LP Metal Fach
122Gdańsk, Green Club
123Łódź, Frame
124Sokółka, LP Metal Fach
125Kielce, TVSports
126Bydgoszcz, Maximus
127Żnin, UKS Pałuki
128Żnin, UKS Pałuki


Our Sport Partners